Онлайн запитване

Новини от ЗБК

"Еврохолд" - със спад на приходите от застрахователна дейност с 6,6% към Q32018


Причината е записаният бизнес от "Евроинс Румъния". Групата обаче очаква да завърши годината с ръст на приходите спрямо предходната

Българският холдинг "Еврохолд" обяви, че реализираните приходи от застрахователна дейност към края на деветмесечието на 2018 г. са в размер на 667,3 млн. лв., като съпоставени със същия период на 2017 г. приходите от застрахователна дейност са намалели с 6,6%, сочи отчет на БФБ. Отчетените за периода разходи за оперативна застрахователна дейност са намалели с 6,7% до 618,8 млн. лв. спрямо 663,2 млн. лв. към края на същия период м.г. Същевременно застрахователният подхолдинг "Евроинс Иншурънс Груп" реализира консолидирана оперативна печалба в размер на 48,5 млн. лв. в сравнение с 51,7 млн. лв. към 30.09.2017 г.

Като цяло, междинният консолидиран доклад за дейността на холдинга към 30 септември 2018 г. сочи, че приходите от дейностите на дружествата от групата "Еврохолд" реализират спад от 1%, или намаление със 9,6 млн. лв. преди отчитане на вътрешно-груповите разчети. Реализираната печалба преди лихви, амортизации и данъци намалява през отчетния период с 29% или в цифрово изражение с 10,5 млн. лв. преди отчитане на вътрешно-груповите елиминации. Реализираните финансови резултати на дружествата от Групата преди вътрешно-групови елиминации възлизат на 0,4 млн. лв. печалба като изменението спрямо съпоставимия период е в размер на 12,1 млн. лв.

Печалбата преди лихви, амортизации и данъци от застрахователния и здравноосигурителния сектор в холдинга възлизат на 16,692 млн. лв. през третото тримесечие на тази година, което спрямо 27,306 млн. лв. година по-рано представлява изменение от минус 39%.

През третото тримесечие на 2018 година "Евроинс Иншурънс Груп" реализира консолидирани приходи от застрахователни премии в размер на 451,8 милиона лева спрямо 499,9 милиона за същия период на 2017 година. Причина за намалението е записаният бизнес от "Евроинс Румъния". Всички останали компании бележат ръст. Групата отчита консолидирана неодитирана печалба от 13,3 милиона лева за периода в сравнение с 24,5 милиона лева за деветте месеца на 2017 година, или изменението е минус 46%.

"Спадът на приходите от застрахователна дейност през третото тримесечие се дължи на по-ниските премийни приходи на дъщерното дружество на ЕИГ в Румъния, където предприехме диверсификация на застрахователния портфейл чрез детайлна сегментация на пазара, което значително намалява нивата на поетия риск в сегмента на "Гражданската отговорност", посочиха специално за ИНСМАРКЕТ от компанията. "В България приходите ни от застрахователна дейност бележат значителен ръст. През четвъртото тримесечие ще консолидираме резултатите на придобитите от нас през тази година застрахователни дружества - украинската ERV, специализирана в застраховки при пътуване, както и един от водещите застрахователи в Грузия - IC Group. В резултат очакваме да приключим годината с ръст на приходите ни спрямо 2017 г.", прогнозираха още от групата. 

През първите девет месеца на 2018 година "Евроинс България" отчита брутни записани премии в размер на 120,6 милиона лева в сравнение със 104,5 милиона лева през 2017 година. Причина за този ръст от над 15% са премиите от директно застраховане вследствие на увеличаването на брокерския бизнес, записван както на територията на България, така и на територията на Гърция, Испания и Италия съгласно директивата за Свободата на предоставяне на услуги в рамките на Европейския съюз. Ръст бележат както застраховките "Гражданска отговорност на автомобилистите", така и основни немоторни линии като "Заболяване" (57%), "Злополука" и "Помощ при пътуване" (21%), "Товари по време на превоз" (1%).
Възникналите претенции, нетни от презастраховане, нарастват с 6,2%. Като причината е нарастването на бизнеса като цяло. Нетните спечелени премии нарастват с над 20% за периода.
Наблюдава се нарастване на административните разходи в сравнение със същия период на 2017 година. На първо място, това са разходите, свързани с нарастването на самия бизнес. В допълнение високите окончателни разходи за одитите, както по МСФО, така и по Платежоспособност ІІ, също оказват своето въздействие. Вследствие на новото регулаторно изискване, отчетите на застрахователните дружества следва да бъдат заверявани от две одиторски предприятия. Съществено се отразяват и административните разходи, свързани с новите регулаторни изисквания на Платежоспособност II.
Въпреки това, "Евроинс България" отчита печалба за групови цели в размер на 1,412 хил.лв., в сравнение с печалба от 168 хил. лв. през третото тримесечие на 2017 година.
Всички тези обстоятелства спомагат ръководството на "Евроинс България" да се съсредоточи върху предизвикателствата през 2018 и 2019 години, а именно въвеждането с нормативен акт на местния застрахователен пазар на системата "бонус-малус" за застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" и отварянето на клон в Гърция. Системата "бонус-малус" е част от подписваческата политика на "Евроинс България", като тя се прилага още от 2012 г., но към момента е ограничена до шофьори, които са настоящи или бивши клиенти на компанията. С въвеждането на системата на целия пазар "Евроинс България" ще има възможност да усъвършенства и приложи върху всички свои клиенти този консервативен подписвачески подход в тази застраховка и съответно да подобри техническия си резултат.

За първите девет месеца на 2018 година "Евроинс Румъния" отчита брутен премиен приход в размер на 300 милиона лева в сравнение с 372 милиона лева през 2017 г. Намалението е в резултат на стабилизирането на румънския застрахователен пазар на "Гражданска отговорност на автомобилите", след като през изминалите две години средната премия нарастна значително. За разлика от моторния бизнес, основните немоторни линии бележат значителен ръст: "Отговорности" (36%), "Злополука" (14%), "Имущество" (8%), "Товари по време на превоз" (3%).
Възникналите претенции, нетни от презастраховане, нарастват като резултат от увеличаване на бройките предявени претенции, като същевременно се наблюдава намаляване на средната предявена претенция.
Аквизиционните разходи бележат значителен спад от 10%, като причината е намаляването на записания бизнес. Административните разходи бележат слаб ръст спрямо същия период на 2017 година, като са в ход редица инициативи на ръководството с цел оптимизиране на редица процеси, свързани както директно със самото административно управление, така и на процеси, които тепърва ще дадат резултати в дейности като ликвидацията на щети и вътрешните контроли.
За "Евроинс Румъния" това е поредно тримесечие, в което се вижда положителният ефект от ресегментирането на пазара в комбинация с увеличените резерви в края на 2015 година. Като резултат, печалбата за групови цели нараства до 11,3 милиона лева преди данъци, сочи отчетът на групата.

През третото тримесечие на 2018 година приходите от продажби на "Евроинс Македония" бележат ръст с над 17% и достигат 15,9 милиона лева. Основни линии, които бележат ръст, са "Превози на товари" с 10%, "Каско" – 6.2%, "Гражданска отговорност на автомобилистите" – 4%, "Имущество" – 4%.
Възникналите претенции, нетни от презастраховане, растат като резултат от нарастването на бизнеса, но за за същия период нетните спечелени премии са нарастнали с над 27%.
След започнатите инициативи от ръководството на компанията административните разходи бележат спад с 6%.
Резултат от изброеното е печалба за групови цели в размер на 1,053 хил.лв. в сравнение с 223 хил.лв. през 2017 година.

"Евроинс Украйна" записва както моторен, така и немоторен бизнес. През първите девет месеца на 2018 година дружеството има записани брутни премии в размер на 12,3 милиона лева, което представлява ръст от над 79%. Над 30% от записания бизнес е немоторен. Поради започналото след придобиването преструктиране, административните и аквизиционни разходи нарастват и като резултат "Евроинс Украйна" отчита загуба от 1,366 хил.лв. за групови цели.

През първите девет месеца на 2018 година "Евроинс Русия" отчита брутни записани премии в размер на над 35 милиона лева. В продължение на доброто представяне от предходната година компанията отчита за деветмесечието печалба в размер на 230 хил.лв.

Брутният премиен приход на "Евроинс Живот" за първите девет месеца на 2018 година е 1,4 млн.лв., като бележи ръст от над 20% в сравнение с 2017 година. Като цяло в "Евроинс Живот" тече преглед на настоящите продукти на компанията, като същевременно компанията започна да предлага на пазара и нови животозастрахователни решения включително и онлайн продажбени решения. Тези инициативи, обаче, са все още в началото и тепърва ще се види положителният им ефект върху портфолиото.

Източник: insmarket.bg