Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

СТРОИТЕЛЕН БИЗНЕС
Строителният бизнес е един от основните икономически сектори, с което се налага обезпечаването на фирмите със задължителни и доброволни застраховки, както следва:
  • Застраховка "Задължителна професионална отговорност на участниците в строителството", съгласно чл. 171 от ЗУТ;
  • Застраховка "Задължителна трудова злополука, за сметка на работодателя"
  • Застраховка "Строително-монтажни работи"
  • Застраховка "Професионална отговорност на участниците в строителството за конкретен обект", съгласно чл. 173 от ЗУТ;

Участниците в строителството освен строители, са възложители, подизпълнители, инвеститори, проектанти, консултанти, строителен надзор, технически контрол по част "Конструктивна" на инвестициите, които са обвързани по между си в сложни взаимоотношения, уредени посредством походящи застраховки.

В настоящия раздел разглеждаме продуктите, необходими в сектора за функционирането му.