Онлайн запитване

Малък и среден бизнес

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Застраховките в селско-стопанския сектор са свързани с непредвидими рискове, силно повлияни от климатични аномалии и природни явления. Развитието на сектора и субсидиите по Европейски програми формират търсенето на застрахователна защита в двата основни дяла:

  • Животновъдство
  • Растениевъдство